Declaración do REALPE sobre a Despoboación no Rural

Nós, representantes a nivel rexional, nacional e europeo reunidos en Bruxelas no marco da conferencia  REALPE celebrada no Parlamento Europeo o 28 de xuño de 2018, declaramos:

Expresamos a nosa preocupación polo empeoramento do despoboamento rural na Unión Europea, coa expectativa de que 132 das 273 rexións NUTS 2 enfrontarán unha diminución da poboación entre 2015 e 2050, o que afectará particularmente as Unidades Administrativas Locais.

Observamos que o cambio demográfico non afecta as rexións de maneira uniforme, xa que na maioría das áreas urbanas hai un aumento da poboación mentres que as áreas rurais experimentan perdas de poboación, e que este cambio demográfico provoca unha diminución significativa nos servizos públicos e especialmente relacionado con servizos hospitalarios e servizos sociais.

Consideramos que as principais razóns que conduciron ao cambio demográfico e o despoboamento que experimentan moitas rexións da Unión na actualidade son a política agrícola actual, a ausencia dunha planificación industrial adecuada, a falta de emprego, a saída de mozos debido á falta de oportunidades de traballo, o envellecemento da poboación e o aumento da pobreza.

Consideramos que o cambio demográfico está a agravar o proceso de fragmentación da sociedade e a polarización das nosas sociedades, con disparidades que aumentan en termos de xénero, capacidade económica, accesibilidade aos servizos e mobilidade. Subliñamos que existe unha correlación entre as áreas escasamente poboadas e as áreas menos desenvolvidas, cunha forte diminución na poboación en idade laboral, falta de infraestrutura, acceso limitado aos servizos sociais, conectividade deficiente e poucas oportunidades de emprego.

Instamos a todas as autoridades europeas, nacionais, rexionais e locais a abordar o problema do despoboamento de maneira coordinada a través de accións efectivas para reverter este fenómeno. Instamos as autoridades europeas a adoptar medidas para apoiar financeiramente ás rexións escasamente poboadas, asumir que as condicións de vida nestas áreas son diferentes das urbanas e, por tanto, garantir a provisión de servizos e infraestruturas públicos fortes e de alta calidade como elementos indispensables en reverter a perda demográfica nas áreas rurais.

Consideramos que a conectividade debe ser un dereito para todas as persoas incluídas no medio rural e que debe favorecer o acceso aos servizos públicos, como administración, saúde, educación, información, cultura e lecer.

Con todo, recoñecemos que basear o desenvolvemento a escala local en novos sectores non logrou deter o declive demográfico. Neste sentido, subliñamos a necesidade decisiva de apoiar economicamente actividades existentes e tradicionais, e comprometernos por completo a manter a actividade agrícola como o alicerce económico fundamental para o desenvolvemento de áreas rurais e de montaña xunto coa diversificación a través de oportunidades que outros sectores poden crear.

Destacamos que os mecanismos despregados ata a data pola Unión Europea non puideron evitar o avance dos desequilibrios demográficos, para o que consideramos como esencial unha revisión profunda das políticas actuais e o funcionamento de todos os mecanismos. Instamos a unha maior coordinación dos instrumentos da UE en diferentes sectores políticos para garantir un enfoque máis amplo do cambio demográfico e combater eficazmente o fenómeno do despoboamento. Solicitamos á Comisión que teña en conta o enfoque de xénero na definición das súas políticas relativas ao cambio demográfico e que leve a cabo unha avaliación da interacción entre a aplicación da Política Agrícola Común e o despoboamento nas diferentes rexións.

Finalmente, instamos á Comisión Europea a presentar propostas lexislativas para poñer fin ao proceso actual de despoboamento rural para combater o desequilibrio demográfico e contrarrestar os efectos negativos da baixa densidade de poboación que está a afectar o crecente número de áreas rurais na Unión Europea. Tamén constituímos hoxe unha rede europea de funcionarios públicos en diferentes niveis para abordar o problema do despoboamento rural nas nosas diferentes áreas de acción.

Facebook

Twitter